Chi tiết

Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:* Khóa 20CD, 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL, 19CD( Lớp 19CDDC31):

- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022.


*Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB, 22CL: Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký trên phần mềm cho HSSV.

* HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:
- Học cùng với Khóa 20CD, 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL, 19CD( Lớp 19CDDC31): HSSV tự đăng ký online từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022.

- Học cùng với Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB, 22CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 25/8/2022 đến ngày 29/8/2022.Ngày gửi: 1/7/2022
Số người đã xem: 2421
Quay lại