Chi tiết

Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm)
---------------
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm).

1. Đối với Khoá 21CD (Chương trình 2.5 năm)
- Từ chiều ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024: Sinh viên đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân, mục Đề xuất Biểu mẫu.
- Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 12/6/2024: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Dự kiến từ chiều ngày 05/7/2024 nhà trường phát bằng tốt nghiệp chính thức.

2. Đối với Khoá 21CD (Chương trình 03 năm)
- Từ ngày 23/5/2024 đến ngày 31/5/2024: Dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 12/6/2024: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp và gửi dữ liệu về các Khoa.
- Từ ngày 13/6/2024 đến 14/06/2024: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 17/6/2024: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và in bằng Tốt nghiệp.
- Dự kiến từ chiều ngày 05/7/2024 nhà trường phát bằng tốt nghiệp chính thức.

Ngày gửi: 20/5/2024
Số người đã xem: 1248
Quay lại