Cơ sở vật chất của Khoa Hóa - Môi trường

Cơ sở vật chất trong nhà trường nói chung và Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường nói riêng là yếu tố quan trọng bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH thường xuyên được nâng cấp. Thành lập từ năm 2011 cho đến nay, Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường đã được Nhà trường đầu tư, xây dựng 05 phòng thí nghiệm, với nhiều cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ giảng dạy sinh viên và nghiên cứu khoa học, bao gồm:

-Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa học

-Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường

-Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm

-Phòng Thí nghiệm Công nghệ Vật liệu

-Phòng Thí nghiệm xử lý nước từ Dự án của KOICA

Một số hình ảnh trang thiết bị của Khoa:

 

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa học

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Vật liệu


Phòng Thí nghiệm xử lý nước từ Dự án của KOICA