Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2018 – 2019

1.      30% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.      100% giảng viên tham gia thực tế doanh nghiệp theo quy định của Trường.

3.      Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2019: 2 đề tài cấp trường.

4.      Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

5.      Mức hài lòng của CC-VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của Khoa là 80%.

6.      Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%. 

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ

Trong năm 2018 – 2019, đơn vị có 6 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1        

 

Biện pháp thực hiện

Thời gian thực hiện

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL số 1

30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

9/2018

&

2/2019

Trưởng đơn vị

Thư ký khoa

Giảng viên

 

Phiếu đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

MTCL số 2

100% giảng viên tham gia thực tế doanh nghiệp theo quy định của Trường

7/2018

Trưởng đơn vị

Thư ký khoa

Giảng viên

Phiếu xác nhận hoàn thành thục tế tại doanh nghiệp của giảng viên

MTCL số 3

Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2018:2 đề tài cấp trường.

10/2018

Hội đồng khoa học cấp khoa

Quyết định giao đề tài

MTCL số 4

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

11/2017

&

5/2018

Trưởng đơn vị

Thư ký khoa

Giảng viên

Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát

MTCL số 5

Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 70%.

12/2018

&

6/2019

Trưởng đơn vị

Thư ký khoa

Giảng viên

Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát

MTCL số 6

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%.

6/2018

Trưởng đơn vị

Thư ký khoa

GVCN/CVHT

Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát

BẢNG 2

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, đơn vị đảm bảo

 tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

 

Trưởng đơn vị, viên chức của đơn vị cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường 

kết quả thực hiện năm Mục tiêu chất lượng của phòng trong năm 2018- 2019.

 

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Mức độ hài lòng CC,VC và HSSV về hoạt động của đơn vị.

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

 

X

X

4

Báo cáo vận hành QMS ISO 9001:2008 và các hoạt động hàng tháng của đơn vị

Mẫu báo cáo tháng;

Phòng TCHC, phòng ĐT-CTSV và BAN ISO (qua onedrive)

x