Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 – 2017

1.      50% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.      55% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm

3.     Triển khai NCKH năm 2017: 01 đề tài NCKH cấp trường; 02 Hội thảo chuyên môn; 02 đề tài NCKH cấp khoa.

4.      90% đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016 được nghiệm thu đúng tiến độ.

5.      70% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

6.      30% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường.

7.      100% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

8.      Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

9.      Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của Khoa là 80%.

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA

Trong năm 2016 – 2017  Khoa có 8 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện bằng một TTQT như sau:

BẢNG 1

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

4

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp.

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

5

Đảm bảo 100% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

6

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

x

x

x

7

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

x

x

 

Ban Chủ nhiệm khoa và toàn bộ GV, CCVC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 7 Mục tiêu chất lượng của khoa trong  năm 2016-2017.

 


Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

50% giảng viên của khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm

Biện pháp thực hiện:

Đầu học kỳ, giảng viên đăng ký học phần và phương pháp cải tiến Khoa tổng hợp, duyệt kế hoạch và theo tiến độ thực hiện (bắt đầu giảng dạy vào tháng 10, trọng tâm là tháng 11 và tổng kết đợt 1 vào ngày 20/11)

 

Tháng 8/2016 đến

Tháng 6/2017

 

BCN Khoa

-Phiếu đăng kí cải tiến PPGD

-Bảng tổng hợp đăng kí cải tiến PPGD

-Phiếu dự giờ

-Biên bản họp chuyên môn về việc cải tiến PPGD

- Bảng báo cáo tổng kết.

MTCL 2:

55% các học phần lý thuyết có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan

Biện pháp thực hiện:

Đầu mỗi học kỳ, khoa rà soát, chỉnh sữa NHĐ và hình thức thi phù hợp với HSSV

 

Tháng 6/2017

 

HĐ KH-ĐT cấp khoa và GV liên quan

- Giấy đề nghị điều chỉnh NHĐ

- Biên bản nghiệm thu

MTCL 3:

Triển khai NCKH năm 2017: 01 đề tài NCKH cấp trường; 02 Hội thảo chuyên môn; 02 đề tài NCKH cấp khoa

Biện pháp thực hiện:

Đầu năm học, tất cả GV trong Khoa tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua. Khoa tổng hợp, ghi nhận và kiểm tra

 

Tháng 6/2017

Tất cả GV trong Khoa

- Thuyết minh đề tài NCKH cấp khoa, cấp trường.

- Kỷ yếu của khoa

 

MTCL 4:

90% đề tài NCKH cấp trường năm 2016 được nghiệm thu đúng tiến độ

Biện pháp thực hiện:

HĐ KH-ĐT Khoa cùng với giảng viên thực hiện.

Tháng 10/2016

HĐ KH-ĐT Khoa và GV

- Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản nghiệm thu

- Thanh lý hợp đồng

MTCL 5:

70% giảng viên tham gia các hoạt động NCKH

Biện pháp thực hiện:

Hằng năm khoa sẽ tiến hành tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề và ghi nhận lại sự tham gia của GV trong Khoa

 

Tháng 6/2017

 

HĐ KH-ĐT cấp khoa

Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

- Báo cáo đề tài NCKH

- Báo cáo các chuyên đề

- Bài báo Khoa học

MTCL 6:

30% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường

Biện pháp thực hiện:

Khoa tạo điều kiện để GV hoàn thành.

Tháng 7/2016

Tất cả GV trong Khoa

- Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ.

 

 

MTCL 7:

100% các yêu cầu của sinh viên học sinh được giải quyết đúng hạn

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiếp nhận những yêu cầu của sinh viên học sinh thông qua thư ký. Thư ký ghi nhận và ghi phiếu hẹn gửi lại cho sinh viên học sinh. Đến ngày hẹn, sinh viên học sinh nhận kết quả và ký xác nhận vào Sổ theo dõi và giải quyết yêu cầu của sinh viên học sinh.

Tháng 8/2016

Tháng 7/2017

Thư ký Khoa, BCN Khoa

- Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

MTCL số 8:

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%

Biện pháp thực hiện:

- Thăm dò ý kiến của SV online.

- Khoa gửi về P. ĐBCL

- P. ĐBCL tổng hợp, đánh giá và thông báo về Trường, Khoa.

 

Kết thúc học kì I

Kết thúc học kì II

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

 

 

- Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

MTCL số 9:

Mức hài lòng của GV, CC,VC và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 80%

 

8/2016 đến 7/2017

Tất cả GV trong Khoa

Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

Trong năm học này,  Khoa có 7 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

Cải tiến chương trình để đảm bảo vòng đời chương trình các ngành học/học phần, các bậc học của Trường 3 năm một lần

Biện pháp thực hiện:

Đầu học kỳ, giảng viên đăng ký học phần và phương pháp cải tiến. Khoa tổng hợp, duyệt kế hoạch và theo tiến độ thực hiện

 

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 12/2014

 

 

 

 

 

BCN Khoa

- Biên bản cập nhật đề cương

-Phiếu đăng kí cải tiến PPGD

-Bảng tổng hợp đăng kí cải tiến PPGD

-Phiếu dự giờ

-Biên bản họp chuyên môn về việc cải tiến PPGD

MTCL 2:

100% các học phần (bậc cao đẳng) có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng

Biện pháp thực hiện:

Trưởng khoa hoặc HDDKH-ĐT cấp khoa tiến hành kiểm tra, ký xác nhận và sau đó lưu trữ đầy đủ tại Khoa

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 3/2015

 

 

 

BCN Khoa

 

 

 

Đề cương chi tiết, lịch trình giảng dạy

MTCL 3:

25% giảng viên của khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm

Biện pháp thực hiện:

Đầu mỗi học kỳ, tất cả GV trong Khoa tiến hành đăng ký một môn học/mô đun sẽ cải tiến và phương pháp cải tiến về Khoa tổng hợp, ghi nhận và kiểm tra

 

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 3/2015

 

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Phiếu đăng ký cải tiến giảng dạy

- Báo cáo tổng hợp

MTCL 4:

80% các yêu cầu của sinh viên học sinh được giải quyết đúng hạn

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiếp nhận những yêu cầu của sinh viên học sinh thông qua thư ký khoa. Thư ký khoa ghi nhận và ghi phiếu hẹn gửi lại cho sinh viên học sinh. Đến ngày hẹn, sinh viên học sinh nhận kết quả và ký xác nhận vào Sổ theo dõi và giải quyết yêu cầu của sinh viên học sinh.

 

 

 

Tháng 2/2015

Tháng 7/2015

 

 

 

Thư ký Khoa, BCN Khoa

 

 

 

- Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

MTCL 5:

Triển khai nghiên cứu khoa học: 02 đề tài cấp trường và 05 đề tài cấp khoa

Biện pháp thực hiện:

Hàng năm Khoa sẽ tiến hành tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề và ghi nhận lại sự tham gia của GV trong Khoa

Tháng 7/2015

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

- Báo cáo đề tài NCKH

- Báo cáo các chuyên đề

- Bài báo Khoa học

MTCL số 6:

 

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%

Biện pháp thực hiện:

- Thư ký khoa nhận danh sách các học phần của giảng viên thông qua TKB

- Khảo sát SV nhận xét GV online trên trang web của Trường.

- Thư ký khoa tổng hợp dữ liệu đã được thống kê trên phần mềm để báo cáo Trưởng khoa và gửi phòng ĐBCLGD

- Phòng ĐBCLGD tổng hợp, đánh giá, thông báo về Khoa và Báo cáo Trường

 

 

 

 

 

 

-Tuần 13 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 14-15 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 16 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 17 của mỗi học kỳ

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

.....

MTCL 7:

Mức hài lòng của CCVC về các hoạt động của Khoa là 80%

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của công chức viên chức, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu và TTQT/8.2.1/P.TCHC

 

 

 

Tháng 12/2014

Tháng 07/2015

 

 

Trưởng khoa

CBKS khoa

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

3

Kiểm soát vòng đời chương trình giảng dạy 3 năm hệ Cao đẳng

HS/7.3/01/ĐT

HS/7.3/02/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

4

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

5

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

6

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

7

Đảm bảo 90% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

8

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

x

x

x

9

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

x

x

 

Lãnh đạo khoa, toàn bộ GV, VC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 7 Mục tiêu chất lượng của khoa trong năm học 2014 - 2015.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA

Trong năm 2015 – 2016  Khoa có 9 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

 

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

 

STT

 

Nội dung báo cáo

 

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

 

Chu kỳ báo cáo

 

Tháng

 

Học kỳ

 

Năm học

 

1

 

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

 

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

 

x

 

 

 

 

 

2

 

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

 

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

 

x

 

 

 

 

 

3

 

Kiểm soát vòng đời chương trình giảng dạy 3 năm hệ Cao đẳng

 

HS/7.3/01/ĐT

HS/7.3/02/ĐT

Phòng đào tạo

 

 

 

x

 

x

 

4

 

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

 

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

 

 

x

 

x

 

5

 

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

 

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

 

 

x

 

x

 

6

 

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

 

HS/7.5.1b/02/HSSV

 

x

 

x

 

x

 

7

 

Đảm bảo 90% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

 

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

 

x

 

x

 

x

 

8

 

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

 

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

 

x

 

x

 

x

 

9

 

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

 

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Chủ nhiệm khoa và toàn bộ GV, CCVC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 9 Mục tiêu chất lượng của khoa trong  năm học 2015 - 2016.

 

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

100% các học phần có đề cương chi tiết (tín chỉ) và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng dạy.

Biện pháp thực hiện:

Trưởng khoa hoặc HDDKH-ĐT cấp khoa tiến hành kiểm tra, ký xác nhận bảng giấy và sau đó up bảng file lên trang web của trường

 

 

 

 

Trước khi giảng dạy 01 tuần, cụ thể:

Tháng 8/2015

Tháng 2/2016

 

 

 

 

 

Hội đồng KH-ĐT cấp khoa và Tất cả GV trong Khoa

Đề cương chi tiết, lịch trình giảng dạy

Bảng thống kê cập nhật đề cương

 

 

MTCL 2:

25% giảng viên của khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

Biện pháp thực hiện:

Đầu học kỳ, giảng viên đăng ký học phần và phương pháp cải tiến. Khoa tổng hợp, duyệt kế hoạch và theo tiến độ thực hiện

 

 

Học kỳ I:

10/2015

Đầu học kỳ II

Tháng 3/2016

BCN Khoa

Phiếu đăng kí cải tiến PPGD

-Bảng tổng hợp đăng kí cải tiến PPGD

-Phiếu dự giờ

-Biên bản họp chuyên môn về việc cải tiến PPGD

MTCL 3:

50% các học phần của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm online.

 

Biện pháp thực hiện:

Hội đồng KH-ĐT cấp khoa, định hướng các học phần thi TN online

Lựa chọn GV soạn đề phù hợp

 

 

 

 

 

 

Tháng 7/2016

 

Hội đồng KH-ĐT cấp khoa và Tất cả GV soạn đề

 

Biên bảng nghiệm thu NH đề.

 

 

 

 

 

 

MTCL 4:

50% đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 được nghiệm thu đúng tiến độ, triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016:1 đề tài cấp trường; 03 Hội thảo chuyên môn

Biện pháp thực hiện:

Hàng năm Khoa sẽ tiến hành tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề và ghi nhận lại sự tham gia của GV trong Khoa

 

 

 

Tháng 7/2016

Đến 10/2017

 

 

 

Hội đồng KH-ĐT cấp khoa và Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

Biên bản họp HĐ KH-ĐT cấp khoa

Bảng đăng ký các buổi hội thảo được nhà trường phê duyệt.

Các bài đăng trong tập san, kỷ yếu của khoa…

 

MTCL 5:

60% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Biện pháp thực hiện:

Tổ chức các nhóm NCKH,

Hội đồng KH-ĐT cấp khoa, định hướng các chuyên đề

 

Tháng 7/2016

Tất cả GV trong Khoa

- Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

-Báo cáo đề tài NCKH

- Báo cáo các chuyên đề

- Bài báo Khoa học

MTCL số 6:

 

30% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường.

 

Biện pháp thực hiện:

 

Khoa tạo điều kiện để GV học tập, nâng cao trình độ, đạt chuẩn

 

 

 

 

 

7/2016

Tấc cả GV trong khoa

 

 

 

Các văn bằng chứng chỉ liên quan

 

 

MTCL 7:

80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiếp nhận những yêu cầu của sinh viên học sinh thông qua thư ký khoa. Thư ký khoa ghi nhận và ghi phiếu hẹn gửi lại cho sinh viên học sinh. Đến ngày hẹn, sinh viên học sinh nhận kết quả và ký xác nhận vào Sổ theo dõi và giải quyết yêu cầu của sinh viên học sinh

 

 

Tấc cả các ngày làm việc trong tuần

 

 

Thư ký Khoa, BCN Khoa

Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

 

MTCL 8:

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.

 

Biện pháp thực hiện:

Thư ký khoa nhận danh sách các học phần của giảng viên thông qua TKB

- Khảo sát SV nhận xét GV online trên trang web của Trường.

- Thư ký khoa tổng hợp dữ liệu đã được thống kê trên phần mềm để báo cáo Trưởng khoa và gửi phòng ĐBCLGD

- Phòng ĐBCLGD tổng hợp, đánh giá, thông báo về Khoa và Báo cáo Trường

 

 

 

Tuần 13 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 14-15 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 16 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 17 của mỗi học kỳ

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

 

MTCL9 :

Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 70%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của công chức viên chức, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu và TTQT/8.2.1/P.TCHC

 

Tháng 07/2016

Trưởng khoa

CBKS khoa

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp