Mục tiêu chất lượng

1.       25% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm

2.       35% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan

3.       Triển khai nghiên cứu khoa học 2017 của Khoa: 02 đề tài cấp trường

4.       90% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học

5.       90% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

6.       Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 75%

7.       Mức hài lòng của CC, VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của Khoa là 80%

8.       Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50%

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ

Trong năm 2016 - 2017 đơn vị có 8 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1       

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL số 1

25% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

Biện pháp thực hiện:

Phân công giảng viên thực hiện; tiến hành họp khoa rút kinh nghiệm.

 

 

 

 

HK 1, 2,

năm học 2016-2017

 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn và giảng viên được phân công

 

 

 

 

 

 

Phiếu đăng ký về việc đổi mới phương pháp giảng dạy

MTCL số 2

30% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Biện pháp thực hiện:

Phân công giảng viên thực hiện

 

 

 

 

Năm học 2016-2017

 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn và giảng viên được phân công

 

 

 

 

 

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

MTCL số 3

Triển khai nghiên cứu khoa học 2017 của Khoa: 02 đề tài cấp trường.

Biện pháp thực hiện:

Tổ chức triển khai và phân bố chỉ tiêu cho các bộ môn.

 

 

 

 

Tháng 10/2016

 

 

 

 

BCN Khoa và các chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

Phiếu đăng ký đề tài các cấp.

 

MTCL số 4

90% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Biện pháp thực hiện:

Theo kế hoạch NCKH của Nhà trương, Khoa triển khai phân bố chỉ tiêu cho các tổ, lên kế hoạch hội thảo chuyên để, phân công viết báo cáo.

 

Năm học 2016- 2017

 

Tất cả GV trong Khoa

Kế hoạch tham gia NCKH, hội thảo.

Các báo cáo KH.

Các bài báo đăng trên các tạp san.

MTCL số 5

90% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

Biện pháp thực hiện:

Theo TTQT

Năm học 2016-2017

Thư ký Khoa, BCN Khoa

Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh.

Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại.

MTCL số 6

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ phối hợp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

 

Tháng 01/2017

Tháng 07/2017

 

Giáo vụ Khoa, BCN Khoa

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học.

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng.

MTCL số 7

Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của Khoa là 80%.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ phối hợp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

 

 

Tháng 7/2017

 

 

BCN Khoa

 

 

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL số 8

Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa sẽ tiến hành thăm dò mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Khoa, ghi nhận và thống kê.

 

 

Tháng

9/2017

 

 

-BCN Khoa


- Giám đốc HT-SV

 

 

 

- Mẫu phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

-Báo cáo tổng hợp.

 

BẢNG 2

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, đơn vị đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Mức độ hài lòng CC,VC và HSSV về hoạt động của phòng là 70%.

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

 

X

X

4

Báo cáo hoạt động hàng tháng của đơn vị đến phòng TCHC, phòng ĐT-CTSV và BAN ISO

Theo mẫu báo cáo tháng của BAN ISO

x

 

 

Trưởng đơn vị, viên chức của đơn vị cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện năm Mục tiêu chất lượng của Khoa trong năm 2016- 2017.