Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Cải tiến chương trình để đảm bảo vòng đời chương trình các ngành học/học phần, các bậc học của Trường 3 năm một lần.

2. 100% các học phần (tín chỉ) có đề cương chi tiết và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng.

3. 25% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

4. 80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

5. Triển khai nghiên cứu khoa học: 1 đề tài cấp trường.

6. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.

7. Mức hài lòng của GV, CC,VC và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 70%.

8. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động 50%.

Kế hoạch thực hiện

Trong năm này,  Khoa có 8 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

Cải tiến chương trình để đảm bảo vòng đời chương trình các ngành học/học phần, các bậc học của Trường 3 năm một lần

Biện pháp thực hiện:

Đầu học kỳ, giảng viên đăng ký học phần và phương pháp cải tiến. Khoa tổng hợp, duyệt kế hoạch và theo tiến độ thực hiện

 

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 12/2014

 

 

 

 

 

BCN Khoa

- Biên bản cập nhật đề cương

-Phiếu đăng kí cải tiến PPGD

-Bảng tổng hợp đăng kí cải tiến PPGD

-Biên bản tổng hợp dự giờ

-Biên bản họp chuyên môn về việc cải tiến PPGD

MTCL 2:

100% các học phần (bậc cao đẳng) có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng

Biện pháp thực hiện:

Trưởng khoa tiến hành kiểm tra, ký xác nhận và sau đó ký xác nhận và lưu trữ đầy đủ tại Khoa

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 3/2015

 

 

 

BCN Khoa

 

 

 

Đề cương chi tiết (tín chỉ)

Lịch trình giảng dạy (niên chế)

MTCL 3:

25% giảng viên của khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm

Biện pháp thực hiện:

Đầu mỗi học kỳ, tất cả GV trong Khoa tiến hành đăng ký một môn học sẽ cải tiến và phương pháp cải tiến về Khoa tổng hợp, ghi nhận và kiểm tra

 

 

 

 

 

Tháng 8/2014

Tháng 3/2015

 

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Phiếu đăng ký cải tiến giảng dạy

- Báo cáo tổng hợp

MTCL 4:

80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiếp nhận những yêu cầu của sinh viên học sinh thông qua thư ký khoa. Thư ký khoa ghi nhận và ghi phiếu hẹn gửi lại cho HSSV. Đến ngày hẹn, HSSV nhận kết quả và ký xác nhận vào Sổ theo dõi và giải quyết yêu cầu của HSSV.

 

 

 

Tháng 2/2015

Tháng 7/2015

 

 

 

Thư ký Khoa, BCN Khoa

 

 

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

MTCL 5:

Triển khai nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp trường.

Biện pháp thực hiện

 Khoa sẽ tiến hành tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề; đề tài NCKH được nghiệm thu cấp trường

 

Tháng 7/2015

GV, HSSV của khoa

 

 

 

 

 

-Biên bản nghiệm thu cấp trường

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

 

MTCL số 6:

 

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%

Biện pháp thực hiện:

- Thư ký khoa nhận danh sách các học phần của giảng viên trên phần mềm từ phòng ĐBCLGD tiến hành khảo sát.

- Sinh viên trả lời phiếu khảo sát (online)

- Thư ký khoa tổng hợp dữ liệu đã được thống kê trên phần mềm để báo cáo Trưởng khoa và gửi phòng ĐBCLGD

- Phòng ĐBCLGD tổng hợp, đánh giá, thông báo về Khoa và Báo cáo Trường

 

 

 

 

 

 

-Tuần 13 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 14-15 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 16 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 17 của mỗi học kỳ

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

-Bảng tổng hợp đánh giá từng Giáo viên được khảo sát.

MTCL 7:

Mức hài lòng của GV, CC,VC về các hoạt động của Khoa là 80%

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của GV, CC,VC, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu quy định.

 

 

 

Tháng 12/2014

Tháng 07/2015

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 8:

50% người sử dụng lao động  hài lòng về chất lượng đào tạo của Khoa.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa sẽ tiến hành thăm dò mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Khoa, ghi nhận và thống kê.

 

 

 

 

Tháng

 7/2015

 

 

 

 

-BCN Khoa- Giám đốc HT-HSSV

 

 

 

 

-Bảng tổng hợp việc làm của HSSV ra trường.

- Mẫu phiếu điều tra mức độ hài lòng của doanh nghiệp về HSSV của khoa.

- Báo cáo tổng hợp.

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

X

 

 

3

Kiểm soát vòng đời chương trình giảng dạy 3 năm hệ Cao đẳng

HS/7.3/01/ĐT

HS/7.3/02/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

4

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

5

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

6

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

7

Đảm bảo 98% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

8

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

 

x

x

9

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

 

x

10

Chất lượng đào tạo của khoa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động là 80%

HS/8.4.1/01/HT-SV

HS/8.4.1/02/HT-SV

HS/8.4.1/03/HT-SV

HS/8.4.1/04/HT-SV

HS/8.4.1/05/HT-SV

 

 

x

 

Lãnh đạo khoa và toàn bộ GV, VC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 8 Mục tiêu chất lượng của khoa trong năm học này.