Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

1. 30% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2. Tỷ lệ HSSV bỏ học dưới 15%.

3. Tỷ lệ HSSV đóng học phí đúng hạn là 70%.

4. Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2020: 01 đề tài cấp trường, 02 đề tài sinh viên.

5. 95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

6. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

7. Mức hài lòng của CC, VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của đơn vị là 80%.

8. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80%.

9. Tỷ lệ các sinh viên ngành trọng điểm có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%.

10. Mức hài lòng của doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của Khoa là 75%.


Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ

Trong năm 2019 - 2020, đơn vị có 11 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1       

 

BẢNG 2

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2015, đơn vị đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Mức độ hài lòng CC,VC và HSSV về hoạt động của đơn vị.

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

 

x

x

4

Báo cáo vận hành QMS ISO 9001:2015 và các hoạt động hàng tháng của đơn vị

Mẫu báo cáo tháng;

Phòng TCHC, phòng ĐT-CTSV và BAN ISO (qua onedrive)

x

 

 

Trưởng đơn vị, viên chức của đơn vị cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện năm Mục tiêu chất lượng của phòng trong năm 2019- 2020.


Biện pháp thực hiện

Thời gian thực hiện

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL số 1

30% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

11/2019

4/2020

BCN Khoa và giảng viên được phân công

Biên bản họp khoa về việc đổi mới phương pháp giảng dạy

MTCL số 2

Tỷ lệ HSSV bỏ học dưới 15%.

6/2020

BCN Khoa, CVHT và GVCN

Biên bản họp khoa

MTCL số 3

Tỷ lệ HSSV đóng học phí đúng hạn là 70%.

Theo kế hoạch của nhà Trường

BCN Khoa, CVHT và GVCN

Danh sách HSSV đã đóng học phí được xuất từ phần mềm, biên bản họp Khoa.

MTCL số 4

Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2020: 01 đề tài cấp trường, 02 đề tài sinh viên.

12/2020

 

Hội đồng khoa học Khoa và các chủ nhiệm đề tài

Báo cáo đề tài NCKH

 

MTCL số 5

95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

6/2020

BCN Khoa và TKK

Biên bản họp khoa, sổ nhật ký

MTCL số 6

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

12/2019

6/2020

Thư ký Khoa và BCN Khoa

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng cho từng học phần

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

MTCL số 7

Mức hài lòng của CC, VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của đơn vị là 80%.

 

 

 

12/2019

6/2020

 

 

Thư ký Khoa và BCN Khoa

 

 

- Phiếu khảo sát ý kiến

- Báo cáo tổng hợp

MTCL số 8

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80%.

6/2020

Thư ký Khoa và BCN Khoa

- Phiếu khảo sát ý kiến

- Báo cáo tổng hợp

MTCL số 9

Tỷ lệ các sinh viên ngành trọng điểm có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%.

6/2020

Thư ký Khoa và BCN Khoa

- Phiếu khảo sát ý kiến

- Báo cáo tổng hợp

MTCL số 10

Mức hài lòng của doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của Khoa là 75%.

6/2020

Thư ký Khoa và BCN Khoa

- Phiếu khảo sát ý kiến

- Báo cáo tổng hợp