Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về đào tạo, bồi dưỡng học sinh-sinh viên và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự báo chiến lược phát triển công tác đào tạo hệ chính quy của Trường;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thi học kỳ, thi tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy hàng năm;

- Chủ trì phối hợp với các Khoa và các đơn vị liên quan tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo;

- Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy của các khoa chuyên môn;

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

- Phối hợp Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo, phòng Công tác HSSV tổ chức tiếp sinh và phân lớp học sinh, sinh viên khóa mới;

- Quản lý kỷ cương, nền nếp dạy và học của giảng viên và học sinh, sinh viên; theo dõi việc chấp hành các nội qui, qui chế về giáo dục và đào tạo;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn các khoa, các giảng viên thực hiện việc ghi chép nghiệp vụ các loại hồ sơ sổ sách biểu mẫu; hướng dẫn thực hiện , tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, cố vấn học tập, GVCN;

- Phối hợp với các Khoa xây dựng biên chế giáo viên chủ nhiệm các lớp;

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế giảng dạy, học tập, theo dõi thi và kiểm tra, học lại, thi lại .v.v..;

- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập của học sinh, sinh viên tốt nghiệp;

- Tổ chức dự giờ, dự lớp, hội giảng, thi HSSV giỏi;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp xét tốt nghiệp, xét lên lớp, hội đồng sư phạm;

- Thống kê báo cáo về chất lượng đào tạo. Quản lý, xử lý thông tin dữ liệu về đào tạo và chất lượng đào tạo;

- Dự thảo trình duyệt các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học, các báo cáo biểu mẫu thống kê thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng;

- Quản lý phiếu báo giảng, thống kê giờ dạy của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng;

- Phối hợp với các Khoa tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại xí nghiệp;

- Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và  Dịch vụ đào tạo quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn và đào tạo các lớp liên kết với đơn vị khác mở tại Trường;

- Quản lý chương trình, giáo trình; phối hợp các khoa nghiên cứu, cập nhật, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo...;

- Nghiên cứu đề xuất đổi mới phương pháp dạy và học;

- Tổ chức khai giảng, bế giảng, lễ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo;

 - Xây dựng biểu mẫu các loại sổ sách về đào tạo;

- Xây dựng định mức mua sắm vật tư, nguyên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo;

- Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.

2.2. Các nhiệm vụ khác

- Quản lý toàn diện CBVC và cơ sở vật chất trang thiết bị trong Phòng;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho CBVC trong Phòng theo qui định của Nhà trường;

- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho CBVC trong Phòng;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Nhân sự, gồm:

Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng, phó trưởng phòng;

Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do Trưởng phòng phân công.

Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2020 – 2021


1. 100% Nội quy, Quy định, Chế độ của Trường, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục GDNN được cung cấp cho sinh viên đúng thời hạn.
2. 100% giảng viên của Phòng tham gia nghiên cứu khoa học.
3. 100% điểm tổng kết học tập cuối kỳ, hồ sơ xét lên lớp, cảnh báo học vụ, xét tốt nghiệp, kết quả rèn luyện của HSSV được quản lý theo quy định.
4. 90% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.
5. Đảm bảo 100% cấp bằng không sai sót.
6. 100% thời khóa biểu được kiểm soát và cập nhật theo kế hoạch đào tạo.
7. 80% số lượng sinh viên khóa mới được “Hướng dẫn sử dụng thư viện”
8. 90% HSSV đảm bảo nội quy văn hoá học đường
9. 100% chương trình đào tạo và giáo trình môn học được xây dựng, điều chỉnh, biên soạn đảm bảo quy định của Bộ LĐTBXH.
10. 80% công việc của giảng viên, viên chức trong phòng được số hoá (chuyển đổi số) bằng phần mềm quản lý đào tạo.
11. Mức hài lòng của cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên về các hoạt động của phòng là 75%.