Giới thiệu

       1. Chức năng

       Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.


       2. Nhiệm vụ

       2.1. Công tác hành chính - văn phòng

       - Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác tổ chức, hành chính, văn phòng.

       - Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn, giấy tờ theo quy định;

       - Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ, các bưu phẩm, thư cho cán bộ, viên chức và HSSV;

       - Dự thảo, nhân bản các văn bản, quyết định, kế hoạch chung của Hiệu trưởng;

       - Cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;

       - Cấp Giấy chứng nhận, Thẻ cán bộ, viên chức;

       - Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón, tiếp khách đến làm việc với Nhà trường;

       - Quản lý, điều động và việc sử dụng các loại ô tô của Trường;

       - Phục vụ, trang trí các hội nghị, hội thảo, lễ hội;

       - Quản lý các phòng khách, phòng họp, hội trường;

       - Xây dựng lịch công tác tuần, tháng, quý, năm;

       - Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo Nhà trường;

       - Quản lý công tác an toàn lao động;

       - Dự thảo báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các công tác chung của Trường;

       - Quản lý công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động cho cán bộ, viên chức;

       - Thực hiện các công việc phục vụ thuộc lĩnh vực văn phòng.

       2.2. Công tác Tổ chức nhân sự

      - Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên Nhà trường (biên chế và hợp đồng);

      - Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách của CCVC;

      - Nghiên cứu, phổ biến chế độ chính sách cho CCVC;

     - Giúp Hiệu trưởng về việc xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

       - Dự thảo trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động công chức, viên chức trong Trường;

       - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, sư phạm trong công chức, viên chức;        

       - Quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội;

       - Tổng hợp, đề xuất việc tuyển dụng công chức, viên chức;

       - Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức;

       - Theo dõi và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức;

       - Phối hợp với thanh tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công chức, viên chức và HSSV Nhà trường;      

       - Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;        

       - Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự bị, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ cho công chức, viên chức  trong Trường;

       2.3. Công tác bảo vệ

       - Tổ chức thực hiện công tác trực bảo vệ tài sản Nhà trường 24/24 giờ;

       - Thực hiện các hiệu lệnh về thời gian làm việc và học tập;

       - Kiểm tra phòng, tắt đèn, quạt và khóa cửa tất cả các phòng học lý thuyết sau mỗi buổi học;

       - Kiểm tra và khóa cửa các xưởng thực tập sản xuất và mở khóa bảo vệ tại cửa xưởng 15 phút trước khi bắt đầu ca thực hành sáng và 30 phút sau kết thúc ca thực hành cuối cùng trong ngày;

       - Đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi Trường vào chiều tối và rạng sáng;

       - Quản lý, hướng dẫn khách đến Trường  liên hệ công tác;

       - Kiểm tra, ghi sổ nhật ký trực hàng ngày;

      2.4. Các nhiệm vụ khác

       - Quản lý toàn diện CCVC, nhân viên và cơ sở vật chất trang thiết bị trong Phòng;

       - Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho CCVC, nhân viên trong Phòng theo qui định của Nhà trường;

      - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho CCVC và nhân viên trong Phòng;

      - Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 - 2017

1. 100% các phiếu yêu cầu đối với Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân được tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo đúng hạn.

2. 95% các văn bản đến thuộc trách nhiệm của Phòng được xử lý đúng hạn.

3. 100% các văn bản đi/đến và tài liệu lưu trữ được xử lý kịp thời, đúng quy trình, quy định.

4. 100% việc điều hành và vận hành xe ôtô phục vụ công vụ và sự nghiệp, hoạt động đúng quy định của Nhà trường, an toàn, không vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

5. 100% các số liệu về tiền lương, các khoản thu nhập khác của công chức, viên chức, người lao động được lập đúng hạn.

6. Mức hài lòng của CBVC và HSSV về các hoạt động của phòng là 75%.