Giới thiệu

 

1. Chức năng

    Phòng QLKH & HTQT có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quan hệ hợp tác quốc tế

       2. Nhiệm vụ

      2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

      - Lập kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên;

      - Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy địnhhiện hành;

-     Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về QLKH và HTQT;

      - Tổ chức quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của Trường;

      - Quản lý, tổ chức lập, triển khai các dự khoa học các cấp theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

      - Lập kế hoạch xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm, đổi mới trang thiết bị công nghệ và NCKH, trình lãnh đạo trường xem xét quyết định;

      -   Tổ chức xây dụng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường;

      - Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

      - Tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp tác, giao lưu với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước, tìm kiếm các dự án quốc tế;

       - Đón tiếp và làm các thủ tục đối với khách quốc tế và tham gia hội thảo quốc tế, phiên dịch và dịch thuật;

      - Chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng liên kết, các báo cáo có liên quan đến hợp tác quốc tế;

      - Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cho các chuyến công tác học tập nước ngoài của cán bộ, viên chức trong Trường theo quyết định của lãnh đạo trường;

      - Hướng dẫn và quản lý hồ sơ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

      - Chủ trì mở rộng mối quan hệ Trường - Ngành;

       2.2. Các nhiệm vụ khác

      - Quản lý toàn diện CBVC và cơ sở vật chất trang thiết bị trong Phòng;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho CBVC trong Phòng theo qui định của Nhà trường;

          - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho CBVC trong Phòng;

      - Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

    3. Nhân sự, gồm:

    Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng, phó trưởng phòng;

    Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do trưởng phòng phân công. 

4. Mục tiêu chất lượng

4.1.      Đảm bảo thực hiện 1 hội thảo, hội nghị khoa học/năm về các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đơn vị và tổ chức trong và ngoài trường

4.2.      100% đề tài nghiên cứu khoa học các cấp hàng năm được nghiệm thu đạt yêu cầu.

4.3.      Xuất bản tập san khoa học 2 số/năm

4.4.      Theo dõi 100% việc thống kê các hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong trường

4.5.      Phối hợp với phòng đào tạo tư vấn các hệ liên kết đào tạo cao đẳng, đại học với các trường nước ngoài 1 trường/1 năm

4.6.      Tổ chức thực tập tốt nghiệp tại các công ty ở nước ngoài cho sinh viên trong trường 30 sinh viên/năm

4.7.      100% bài đăng tải trên website nhà trường được dịch hoặc lược dịch sang tiếng Anh

4.8.      Mức hài lòng của công chức, viên chức về các hoạt động của phòng là 80%