Giới thiệu

      1. Chức năng

      Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác xây dựng cơ sở vật chất, quản trị, đời sống, các dịch vụ xã hội khác và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.


 

      2. Nhiệm vụ

      Chủ trì quản lý về công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển Nhà trường; quản lý cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường và phục vụ đời sống, sinh hoạt cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

      - Quản lý tài sản cố định;

      - Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

      - Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa lớn và nhỏ các công trình kiến trúc trong Nhà trường;

      - Lập dự án, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt;

      - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện việc quyết toán các hạng mục công trình;

      - Thống kê, báo cáo công tác quản lý xây dựng cơ bản hàng năm và lưu trữ hồ sơ các công trình kiến trúc của Trường;

      - Lập hệ thống thông tin chỉ dẫn trong toàn Trường;

      - Quản lý, lắp đặt các thiết bị gắn với công trình kiến trúc;

      - Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng lắp đặt tại các phòng làm việc và phòng học;

      - Quản lý, sửa chữa hệ thống cung cấp điện, nước, bơm nước chữa cháy; công tác phòng cháy, chữa cháy;

      - Phối hợp với các Khoa để triển khai việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các trang thiết bị thực tập; 

      - Tổ chức việc sửa chữa, trang bị bàn ghế các lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, các văn phòng làm việc;

      - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ cho làm việc, sinh hoạt của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và thực hiện mua sắm các trang thiết bị đầu tư cơ sở vật chất theo kế hoạch của học kỳ, năm học.

- Quản lý kho; cấp phát và quản lý vật tư trang thiết bị, biểu mẫu sổ sách phục vụ đào tạo, sinh hoạt cho giảng viên và HSSV;

      - Tổ chức, quản lý các hoạt động phục vụ đời sống CBVC và HSSV;

      2.2. Các nhiệm vụ khác

      - Quản lý toàn diện CBVC và cơ sở vật chất trang thiết bị trong Phòng;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho CBVC trong Phòng theo qui định của Nhà trường;

      - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho CBVC trong Phòng;

      - Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


      3. Nhân sự, gồm:

      Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng;

     Cán bộ, nhân viên phụ trách các công việc do Trưởng phòng phân công.