Liên hệ Ban Tổ Chức

Mọi cá nhân, tổ chức vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

Điện thoại: 0543-834700 - Hot line: 0914114488 (gặp Thầy Luận)

Email: qlkh@hueic.edu.vn

 

Gửi ý kiến phản hồi