Giới thiệu

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

- Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kĩ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài Nhà trường;

- Tham gia điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành trong trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông qua việc khai thác

và sử dụng các trang thiết bị của phòng, xưởng để thực hiện các nhiệm vụ, đề tài của trung tâm;

Xem các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Mục tiêu chất lượng

1. 100% thiết bị đào tạo các khoa được bảo trì, bảo dưỡng theo đơn đặt hàng.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đào tạo và nâng cao năng lực khoa học công nghệ 1 đến 2 đơn vị trong và ngoài Tỉnh thừa thiên Huế.

3. Phối hợp với các khoa chuyên môn; các xưởng thực hành thực hiện đào tạo 4 đến 5 lớp.

4. 75% công chức, viên chức hài lòng về hoạt động của trung tâm.

Kế hoạch thực hiện

Trong năm học 2018 – 2019, Trung tâm có 4 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Các bước thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm chính

Hồ sơ

minh chứng

Mục tiêu số 1

·   Liên hệ với các khoa để lập kế hoạch bảo trì thiết bị trong trường theo năm trình Hiệu trưởng phê duyệt

·   Lập phương án, dự trù kinh phí

·   Tiến hành bảo trì

 

 

Tháng 12 năm trước

 

 

 

Tháng 01 hàng năm

Tháng 02 đến tháng 12 hàng năm

 

-    Phó giám đốc TT

 

 

·      Kế hoạch

·      Các hồ sơ của quá trình thực hiện

 

Mục tiêu số 2

·   Kết hợp trung tâm dịch vụ lập kế hoạch theo năm

·   Lập phương án Marketing và dự trù kinh phí.

·   Tiến hành thương thảo và thực hiện dự án

 

Tháng 12 năm trước

 

Tháng 01 hàng năm

 

Tháng 02 đến tháng 12 hàng năm

 

-    Phó giám đốc TT

 

 

·      Kế hoạch Marketing

·      Các hồ sơ của quá trình thực hiện

 

Mục tiêu số 3

·   Kết hợp với các khoa để lên kế hoạch phối hợp sử dụng các xưởng thực hành cho hoạt động chuyển giao của TT.

 

Tháng 12 năm trước

 

 

-    Phó giám đốc TT

 

 

·      Kế hoạch thực hiện

 

Mục tiêu số 4

·   Khi dự án được thực hiện, kết hợp với các giáo viên trong trường để cùng thực hiện dự án

 

 

  Hàng tháng

 

-    Phó giám đốc TT

 

 

·      Kế hoạch thực hiện

 

                      

Trong quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ  phải làm các báo cáo sau:

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Báo cáo hoạt động của Trung tâm trước ngày 25 hàng tháng

Theo mẫu báo cáo P.TCHC

P.TCHC

x

x

x

Giám đốc, các viên chức của Trung tâm cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện các Mục tiêu chất lượng.