Giới thiệu

Chức năng
Trung tâm dịch vụ đào tạo có chức năng tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và quản lý thông tin về dịch vụ đào tạo của Nhà trường; tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và triển khai đào tạo các hệ đào tạo ngắn hạn và dịch vụ đào tạo theo kế hoạch chung của Trường.
Nhiệm vụ
 - Quản lý các Trung tâm/bộ phận đào tạo ngắn hạn của Trường (Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ HueIC, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin HueIC; Trung tâm Đào tạo sửa chữa xe máy Yamaha, Trung tâm huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và các Trung tâm, bộ phận đào tạo ngắn hạn khác);
- Chủ trì liên hệ các hợp đồng liên kết đào tạo ngắn hạn và tuyển sinh các khoá đào tạo ngắn hạn;
- Chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn.
Các dịch vụ đào tạo ngắn hạn
* Đào tạo nghề ngắn hạn
+ Kiểm tra xác định bậc thợ, nâng bậc thợ.
+ Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng An Toàn lao động, Vệ sinh lao động
+ Đào tạo sơ cấp, ngắn hạn các lớp:
- Cơ khí(Lớp Pro/ Engineer,Lớp Inventor, Lớp AutoCAD, Lớp Hàn 3G, Lớp Hàn TIG, Hàn Điện nâng cao).

- Đào tạo May công nghiệp, Kỹ thuật sửa chữa máy may công nghiệp

- Đào tạo Kỹ thuật sửa chữa xe máy Yamaha

* Đào tạo Tin học - Ngoại ngữ
- Đào tạo và tổ chức thi sát hạch chuẩn Anh ngữ Toeic.
- Đào tạo và tổ chức thi sát hạch chuẩn tin học văn phòng MOS (Microsoft Office Specialist).
- Đào tạo và tổ chức thi các chứng chỉ Tin học – Ngoại ngữ theo hệ thống giáo dục quốc dân.
* Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của Cơ quan, Doanh nghiệp
 
Địa điểm: Toà nhà L – Cơ sở 1, 70 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email: ttdvdaotao@hueic.edu.vn        ĐT: 0543837073